Цирконы керамик эрчим хүчний дисперсийн спектроскопи

Эрчим хүчний дисперсийн спектроскопи

打印
打印

Зураг 4

Гуулин дээжийн EDS спектр (Дээд спектр: Онгон / Доод спектр: Эвдэрсэн).

■Зураг 5

Цирконы дээжийн EDS спектр (Дээд спектр: Онгон / Доод спектр: Эвдэрсэн).

EDS спектроскопи нь цэвэр, муудсан дээжийг тодорхойлох өөр нэг арга байсан.Дээжийн элементийн зураглал нь онгон болон хэв маягийн аль алиных нь хувьд керамик голын тулгуурт нийцсэн хэвээр байв
доройтсон дээж.Зөвхөн дээжийн исэлдэлтийн бага зэрэг өсөлтийг хэмжсэн.Нөгөө талаас гуулин EDS спектр (Зураг. 5), исэл давхаргууд үүссэний улмаас дээж дэх хүчилтөрөгчийн хувь эрс өөрчлөлтийг харуулж байна.Энэ нь 600 ° C-т хадгалсан гуулин дээжийн доройтлыг харуулж байна.